Home

Bijlagen

ACM

Almere City Marketing

APV

Algemene plaatselijke verordening

Arbo

Arbeidsomstandigheden

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

AZC

Asielzoekerscentrum

Bbz

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 

boa

Buitengewoon opsporingsambtenaar

BV

Besloten vennootschap

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

DIV

Digitale informatie voorziening

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

ECB

Europese Centrale Bank

ERD

Eigenrisicodrager

FVA

Fonds Verstedelijking Almere

G40

Netwerk van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners

Gft

Groente-, fruit- en tuinafval

GGD

Gemeentelijke gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

GIDS

Gezond in de stad

Grex

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

HVC

Huisvuilcentrale

IBA

InterimBureau Almere

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IHP

Integraal huisvestingsplan

IT

Informatietechnologie

jGGZ

Jeugdgezondheidszorg

KAF

Kunstlinie Almere Flevoland

KING

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

MIPA

Meerjaren infrastructuurprogramma Almere

MPBA

Meerjarenperspectief Beheerexploitaties Almere

MPGA

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Almere

MRA

Metropoolregio Amsterdam

MVA

Materiële Vaste Activa

NS

Nederlandse spoorwegen

OAB

Onderwijsachterstandenbeleid

OAT

Ondergronds Afvaltransportsysteem

OJA

Onderwijs jeugdhulp arrangementen

Ozb

Onroerendezaakbelasting

PGB

Persoonsgebonden budget

Pmd

Plastic verpakkingen, blik/metaal en drankenkartons

PO

Particulier Opdrachtgeverschap

RES

Regionale Energie Strategie

SAMP

Strategisch Assetmanagementplan

SVn

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

TAS

Toekomstbestendig en duurzaam Afvalinzamelsysteem

VHF

Veiligheidshuis Flevoland

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vpb

Vennootschapsbelasting

VTH

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

VSO

Vaststellingsovereenkomst

VVV

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WGA

Wet gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Wgs

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

WLF

Woonlastenfonds

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

ZKV

Ziektekostenverzekering

ZLF

Zelfstandigenloket Flevoland

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26