Ga terug naar technische aannames

De kostenstijging bij de Wmo ondersteuning en hulpvoorzieningen in Almere lijkt vooral te komen door vergrijzing 

De kosten van de gehele Wmo stijgen landelijk sinds 1990 fors. Zo was de landelijke kostengroei tussen 1990 en 2010 ongeveer 4%. We hebben het steeds over de kostengroei gecorrigeerd voor inflatie. Na de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 zijn de kosten nog harder gaan groeien. In de jaren 2018 tot en met 2021 stegen de kosten in Almere van de Wmo ondersteuning en hulpvoorzieningen met ongeveer 6%. Het CPB hielt voor deze periode rekening met een landelijke kostengroei van ongeveer 3,3%. Dit komt echt vooral doordat het aantal ouderen met ruim 4% per jaar is toegenomen. Ook is in deze periode het abonnementstarief ingevoerd waardoor de kosten zijn gestegen. 

Voor de periode 2025-2050 rekenen we met gemiddeld 2,75% groei per jaar voor Wmo-ondersteuning en hulpvoorzieningen 

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om huishoudelijke hulp, dagbesteding en hulpvoorzieningen zoals scootmobielen, trapliften en andere huisaanpassingen. Voor 1,75% gaat het om de toename van het aantal ouderen en het aantal inwoners. We doen ook een opslag van 1% voor andere kostenstijgingen. Dit ligt lager dan de werkelijke kostenontwikkeling van de afgelopen jaren. Dit komt omdat hierin incidentele effecten zaten zoals de invoering van het abonnementstarief. Bij een groei van 2,75% per jaar stijgen de kosten in 2050  met € 35 miljoen. Als de kosten gelijkmatig met de groei van het aantal inwoners en ouderen toenemen (1,75%) stijgen de kosten met € 20 miljoen. Bij een kostengroei van 3,25% per jaar stijgen de kosten met € 45 miljoen.  

De wijkteams, lokaal maatschappelijke opvang en algemene kosten groeien mee met de groei van de stad  

We gaan er dus vanuit dat deze kosten niet meer dan evenredig groeien. Op deze kosten kunnen we als gemeente ook beter sturen. We bepalen zelf hoe de wijkteams worden ingericht en hoeveel we doen aan lokaal maatschappelijke opvang.  

De regionale Wmo begroten we neutraal 

Dit betekent dat we niet meer uitgeven dan dat we van het Rijk krijgen. Het gaat hierbij om de taken beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Dit zijn taken die we voor de hele regio Flevoland uitvoeren en niet alleen voor Almere. Deze taken worden op dit moment betaald uit specifieke uitkeringen van het Rijk. Structureel zetten we zelfs ongeveer € 3 miljoen van het regionale geld in om lokale taken in het sociaal domein te betalen.  
Bij de herijking van het gemeentefonds zal de verdeling over de regio's wijzigingen. Het effect hiervan is nog niet duidelijk. Maar tussen uitkomsten wijzen erop dat de de regio Flevoland minder geld gaat krijgen. Ook is het voornemen om de taken die nu vallen onder de regionale Wmo uiteindelijk via de algemene uitkering per gemeente te bekostigen. Hiermee worden de budgetten dus lokaal ingezet en beschikt iedere gemeente hier zelf over. Gezien al deze onzekerheden hebben we de regionale Wmo structureel op hetzelfde niveau begroot. De kosten zullen bij de groei van de stad stijgen, maar we gaan er vanuit dat we dan ook extra geld krijgen. Uitgangspunt is dat we in de toekomst dus ook niet meer uitgeven dan dat we van het Rijk krijgen. 

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26