Home

Bijlagen

In dit rapport hebben we veel aannames moeten doen. Soms zijn het technische aannames, soms zijn het keuzes die bestuurlijk zijn. Ook zijn er veel onderwerpen die nog verder moeten worden uitgezocht om een betere raming te kunnen maken. Hieronder zetten we ze nog even op een rijtje:

Bestuurlijk

 • Toekomstbestendige organisatie, waarbij in beeld wordt gebracht of onze organisatie voldoende op sterkte is om de groei van de stad mogelijk te maken. Hierbij kijken we vooral naar personeel en ICT.
 • In kaart brengen van de opgaven voor de komende raadsperiode, bijvoorbeeld op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid.
 • Beheer en onderhoud: Besluitvorming over strategisch assetmanagementplan, het kwaliteitsniveau en de kosten.
 • Besluitvorming over de financieringsstrategie (‘sparen’ of ‘lenen’) van onze vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.
 • Vervangingsinvesteringen: Het maken van een plan voor vervanging van ons vastgoed voor de komende 10 jaar met een toets op kosten en de noodzaak tot vervanging van afgeschreven gebouwen.
 • Vervangingsinvesteringen: Besluiten hoe om te gaan met onze parkeergarages in het stadscentrum. Gaan deze onder de grond en zijn we bereid het verlies qua exploitatie te nemen.
 • Uitbreidingsinvesteringen: Het maken van een investeringsplan voor uitbreidingsinvesteringen / bevolkingsvolgende voorzieningen en het vormen van een visie welke voorzieningen nieuwe woonwijken zouden moeten hebben. Het gaat dan om scholen, sportvoorzieningen, buurt- en jongerencentra, afvalinzameling, bibliotheken, brandweerkazernes, cultuurgebouwen, etc.
 • Nieuwe regels voor autonome groei of het aanpassen van de normen.
 • De schaalsprong en de ontwikkeling van Almere-Pampus.
 • Wel of geen bijdrage aan de IJmeerverbinding.
 • Besluiten om nieuwe ruimte voor beleid te creëren op basis van zero based budgetten

Ambtelijk

 • Toets op de normen voor autonome groei van het beleidspersoneel en de overhead
 • Alle bestuurlijke punten moeten eerst ambtelijk worden uitgewerkt.
 • Analyseren uitkomsten strategisch assetmanagementplan. Dit is een check op de cijfers en een technische check of de kosten eventueel ook lager kunnen worden vastgesteld.
 • Organisatie: Betere onderbouwing maken voor de groei van beleidspersoneel en overhead.
 • Onderzoeken of zero based budgetting, dus het vanaf nul opbouwen van de begroting, een oplossing kan zijn om financiële ruimte te creëren
 • Verdere verfijning van onze prognoses tot 2050, doorrekenen van de demografische ontwikkeling (jongeren/ouderen) op basis van de woningbouwopgave.
 • In hoeverre speelt de T-2-problematiek bij de verdere doorgroei van de stad. Dus realiseren we al voorzieningen zoals scholen, terwijl de inkomsten uit bijvoorbeeld het gemeentefonds er nog niet zijn?
 • In beeld brengen welke incidentele inkomsten we kunnen verwachten bij de lopende grondexploitaties, het in exploitatie nemen van landbouw grond, het fonds verstedelijking Almere, de ontwikkeling van Almere Pampus etc. en een strategie ontwikkelen welke incidentele uitgaven we daarmee zouden kunnen bekostigen
 • Integreren woningbouwopgave
 • Prognose te betalen Vennootschapsbelasting toevoegen
Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26