Home

Bijlagen

Woord

Toelichting

afschrijvingskosten

We doen soms grote investeringen. Dit betekent dat we ergens veel geld aan uitgeven, bijvoorbeeld aan de bouw van een school. Deze grote investering schrijven we af. Dit betekent dat we elk jaar een stukje van het totaal betalen. Dit moeten we net zo lang doen totdat het hele bedrag betaald is. We kunnen dit bedrag tussendoor niet beinvloeden.

anterieure overeenkomsten

Dit is een overeenkomst tussen de gemeente en een inwoner. Wij maken bijvoorbeeld anterieure overeenkomsten met mensen die een stuk grond in Oosterwold kopen. In deze overeenkomst staan dan de afspraken die de gemeente en de inwoners samen maken. Deze afspraken gaan over welk stuk grond gekocht wordt. Ook staat er in dat de inwoner de infrastructuur zoals wegen en afwatering zelf moet aanleggen.

apparaatskosten

Dit zijn de kosten die we maken om het werk te organiseren. Dit gaat bijvoorbeeld om personeel, huisvesting en ict.

baten en lasten

Baten zijn inkomsten. Dit is geld dat wij ontvangen van anderen. Lasten zijn uitgaven. Dit is geld dat we aan anderen moeten betalen.

bedrijfsvoering

De ondersteunende werkzaamheden die helpen om anderen hun werk te kunnen laten doen, bijvoorbeeld ICT, financien en HRM.

benchmark

Dit is een vergelijkingsonderzoek waarin wij bijvoorbeeld onze uitgaven vergelijken met andere gemeenten.

besluit begroting en verantwoording

De wettelijke regels voor hoe en wat wij in de begroting moeten opschrijven.

bevolkingsvolgende voorzieningen

De voorzieningen die we moeten bouwen als de stad groeit, bijvoorbeeld scholen en sporthallen.

bezwaar- en beroepprocedure

Een inwoner kan het niet eens zijn met een beslissing die wij maken, bijvoorbeeld omdat wij geen vergunning hebben gegeven. In dat geval kan een inwoner een bezwaar indienen. Hierin staat waarmee en waarom een inwoner het niet eens is met onze beslissing. Wij moeten dan meestal binnen 6 weken op dit bezwaar reageren. Dit hele proces noemen we de bezwaar en beroepprocedure.

bijstandsgerechtigden

Mensen die in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.

budgettaire neutrale bijstelling

een bedrag dat verandert bijvoorbeeld omdat we meer geld krijgen en omdat we meer meoten betalen en dat daardoor toch gelijk, neutraal, blijft

circulaire

De brief waarmee het Rijk ons een aantal keer mee op de hoogte brengt over hoeveel geld wij krijgen

dienstverlening

Het leveren van een dienst of product, bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen aan de telefoon en het verschaffen van een rijbewijs en paspoort.

exploitatie

begroting

exploitatielasten

Dit zijn de kosten die we betalen om een gebouw te beheren. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld de kosten voor elektriciteit en het beheer en onderhoud aan het gebouw.

formatie

personeelscapaciteit

frictie

Dit zijn de kosten die we maken als mensen wel in dienst zijn maar geen functie hebben.

fte

Een fulltime medewerker

fysiek domein

Alles wat te maken heeft met het aanleggen, beheren, onderhouden en vervangen van de stad. Bijvoorbeeld woningen, wegen, groen, parkeergarages en straatverlichting.

gemeentefonds

Fonds van het Rijk waaruit gemeenten jaarlijks de algemene uitkering ontvangen.

gemeentesecretaris

De algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie.

gemeentewet

Een wet waarin staat hoe gemeenten bestuurd moeten worden en welke taken gemeenten hebben.

gezinsmigranten

Mensen die naar Nederland verhuizen omdat in Nederland familie van hen woont, maar zelf niet uit de EU komen en geen Nederlands paspoort hebben.

incidenteel

Eenmalig of tijdelijk

jeugdige

0 tot 23 jarigen

kapitaallasten

Dit zijn de kosten die we betalen bij een investering. Een investering doen we niet in een keer, maar betalen we in een aantal jaar terug. Dit gaat dat om afschrijving en rente.

kostentoerekening

Soms maken we kosten voor een andere of meerdere activiteiten. Bijvoorbeeld bij de grondexploitaties. Kostentoereking betekent dat we die kosten bij deze activiteit optellen.

loon- en prijscompensatie

De lonen en de prijzen stijgen elk jaar. Dit komt bijvoorbeeld door inflatie. Voor sommige organisaties betalen wij het salaris. We maken met deze organisaties afspraken over hoeveel extra loon we ze geven.

maatschappelijke partners

Organisaties waar we mee samenwerken in de stad.

meerjarenperspectief

vooruitblik tot aan 2050

mutaties

veranderingen

overhead

De kosten van de bedrijfsvoering

overige migranten

Dit zijn mensen met een niet-tijdelijk humanitaire verblijfsstatus. Onder deze categorie vallen ook mensen die een religieuze functie hebben en naar Nederland komen maar geen Nederlands paspoort hebben. Dit zijn bijvoorbeeld imams, rabbijnen en kloosterlingen.

persoonsgebonden budget

Dit is een bedrag wat mensen van de overheid krijgen waarmee ze zelf hun zorg mee moeten kopen.

prognose

verwachting

programmakosten

Dit is het geld wat we kunnen gebruiken om in te zetten in ons werk om dingen voor elkaar te krijgen

reserve

Geld dat we apart houden zodat we dat kunnen gebruiken als we later problemen hebben.

sociaal domein

De zorg die we als gemeente leveren, bijvoorbeeld maatschappelijke opvang en jeugdzorg.

startkwalificatie

Met een startkwalifcatie bedoelen we een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

stelpost

Geld dat we apart houden voor een specifieke activiteit. We houden dit geld apart omdat zodat we hier later gebruik van kunnen maken als het nodig is.

structureel

Niet-tijdelijk

taakstelling

Een bezuiniging op een specifieke activiteit waarvan we nog niet precies weten hoe we dit gaan doen.

transformatie van woningen

Het ombouwen van kantoorpanden om ze klaar te maken om er woningen van te maken.

vastgoed

gebouwen

verbonden partij

Een privaat of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk- als financieel belang heeft.

vermogenspositie

Dit is het totaal van alles van wat we hebben, bijvoorbeeld geld en gebouwen. Hiervan halen we nog onze schulden en dingen die we nog moeten betalen af.

vestigingsklimaat

Hoe aantrekkelijk een gebied is om daar een eigen zaak te beginnen.

vrijval

Geld dat we apart hebben gezet maar niet meer nodig hebben.

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet die gemeente verplicht ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26